DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU

  1. Nazwa projektu:

 „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie”

  1. Celem projektu:

    Głównym celem projektu polegającego na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku Centrum Kultury „Scena to dziwna” wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, infrastrukturą techniczną jest zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” znajdującego się przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie.

  1. Efektem realizacji projektu będzie:

   Projekt przyczyni się do poprawy stanu i funkcjonalności infrastruktury Centrum Kultury „Scena to dziwna, które odgrywa znaczącą rolę w rozwoju kultury na terenie miasta Gniezna oraz powiatu gnieźnieńskiego, a tym samym będzie służyć zachowaniu wartości historycznych oraz dziedzictwa kulturowego.

  Realizacja projektu przyczyni się również do rozwoju i poprawy jakości oferty kulturalnej oraz do zwiększenia dostępności do kultury w powiecie gnieźnieńskim, w tym dla osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie, a ponadto umożliwi wprowadzenie nowego programu kulturalnego dla wszystkich grup społecznych oraz wiekowych, w tym zaproponowanie nowych form uczestnictwa w kulturze.

  1. Nazwa programu operacyjnego:

    Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

  1.  Numer i nazwa Osi Priorytetowej:

    4.4 „ Środowisko”

  1. Numer i nazwa Działania:

   4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”

  1. Numer i nazwa Poddziałania:

    4.4.1 „Inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”

  1. Dofinansowanie projektu z UE:

4 437 349,76zł

  1. Całkowita wartość projektu:

5 495 123,92zł

  1.  Okres realizacji projektu

      19.10.2016-31.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

film

 

 

 

 

Przebieg prac budowlanych:

marzec / kwiecień 2018r. – prace rozbiórkowe,

 

 

 

 

 

 

maj / czerwiec 2018r. – prace adaptacyjne,

 

 

 

 

 

 

lipiec / sierpień 2018r. – instalacje,

 

 

 

 

 

 

wrzesień – grudzień 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń – marzec 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wznowieniu prac przez nowego wykonawcę w miesiącach marzec – maj 2020r.

przywrócono obiekt do stanu zgodnego z projektem budowlanym, zakończono remont przeciekającego dachu, osadzono prawidłowo świetliki dachowe, klapę dymową, właz, urządzenia wentylacyjne, zamontowano zgodnie z projektem konstrukcję stropów oraz otworów naświetlających.